ODKRYJ MOC

REGULAMIN Sklepu internetowego ODKRYJ MOC

Właścicielem i administratorem serwisu ODKRYJ MOC https://www.szkolymocy.pl/sklep jest firma Szkoły Mocy Barbara Bielanik z siedzibą w Gliwicach, ul. Jaskółcza 16, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się nr NIP 634-228-32-05.

Dane kontaktowe

Email: basia@szkolymocy.pl

Nr telefonu: +48 505 016 031

Adres: 44-100 Gliwic, ul. Jaskółcza 16

Nr konta bankowego: PL 03 1050 1298 1000 0092 2412 4389

Warunki korzystania z usług

 1. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Zakupienie kursu lub Przedmiotów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Do prawidłowego odczytania (odtworzenia) materiałów online niezbędne są:
 • Posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookies
 • Posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty
 • Posiadanie zainstalowanego programu odczytującego pliki PDF.

Definicje

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Organizator – podmiot odpowiedzialny;

Usługa:

 • kurs prowadzony za pośrednictwem sieci Internet
 • nagranie wideo
 • konsultacja online
 • szkolenie

Przedmiot – przedmioty fizyczne dostępne w sklepie

Kupujący – osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie uzyskała dostęp do materiałów lub zakupiła Przedmioty dostępne w sklepie

Przebieg transakcji

 1. Zakup usługi następuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Jednakże po dokonaniu zakupu przez Kupującego, cena usługi nie może zostać zmieniona.
 3. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży na odległość uważa się moment, w którym Organizator otrzyma od Kupującego drogą mailową prawidłowo wypełniony formularz zakupu.
 4. Potwierdzenie zakupu następuje drogą mailową.
 5. Na życzenie Kupującego Organizator wystawia rachunek lub fakturę.
 6. Każda osoba, która dokona zakupu usługi zobowiązana jest do dokonania stosownej wpłaty za pomocą serwisu DotPay lub przelewem bezpośrednio na konto bankowe Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia deklaracji zakupu usługi. Brak wpłaty w tym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy sprzedaży.
 7. Przedmioty zostaną wysłane Pocztą Polską pod wcześniej wskazany adres. O ile nie postanowiono inaczej, do opłaty za Przedmioty należy doliczyć odpowiednią kwotę za przesyłkę.
 8. Przekazanie materiałów szkoleniowych i wysyłka zakupionych Przedmiotów następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.
 9. Kupującemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Nie można jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpoczęto już korzystanie z zamówionych Usług lub Przedmiotów.
 10. Komplet materiałów zostanie wysłany na wskazany przez Kupującego adres e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 11. Od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, dostęp do materiałów z wyjątkiem pakietu All Inclusive jest dożywotni.
 12. Dostęp do pakietu All Inclusive następuję na 365 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 13. Dostawa towarów handlowych odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i zgodnie z jej cennikiem usług. Do kosztu wysyłki doliczone zostanie każdorazowo 2 zł wynikające z kosztu opakowania i przygotowania do wysyłki. Koszt wysyłki obliczany jest automatycznie po podaniu danych teleadresowych.

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie wiedzy i umiejętności przekazanych Kupującemu
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają korzystanie z plików zawierających materiały.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Usług spowodowane wypadkami losowymi, na które Organizator nie miał wpływu, a których wcześniej nie mógł przewidzieć. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Kursanci zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący korzystający z usług Organizatora wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług;
 2. Organizator będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Kupujących i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.
 3. Kupujący wyraża zgodę na zapis oraz przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (plików cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Organizatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.
 4. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności Organizatora.

Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Organizatora należy zgłaszać na adres basia@szkolymocy.pl
 2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Organizator rozpatrzy doręczoną reklamację i prześle Kupującemu podjętą decyzję za pomocą poczty elektronicznej.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zabronione jest dostarczanie na łamach serwisu przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Filmy oraz wszelkie inne materiały szkoleniowe podstawę Usług strzeżone są prawami autorskimi. Ich kopiowanie, przetwarzanie, powielanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez zgody Organizatora jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
 4. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania okresowych bądź stałych zmian w powyższym Regulaminie, o których aktualni kursanci będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle świadczenia usług przez Organizatora będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z świadczenia usług przez Organizatora przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2016.

REGULAMIN zabawy urodzinowej LICYTACJA

1. Licytacja odbywa się na stronie https://www.facebook.com/szkolymocy i trwa od 10/08/2020 do 14/08/2020 w godzinach od 8:00 do 20:00 danego dnia.

2. W licytacji może wziąć udział każdy chętny.

3. Każdy licytowany produkt ma swoją cenę wywoławczą 1 zł. Można ją podnosić minimum o 1 zł. Cena nie ma górnej granicy.

5. Licytację zwycięża osoba, która w komentarzu zaproponuje najwyższą kwotę, a jej komentarz będzie zamieszczony najpóźniej do 19:59.

6. Potwierdzenie wygranej będzie zamieszczone pod danym postem. Będę się również kontaktowała ze zwycięzcą przez Messenger. Warto więc sprawdzać folder Inne.

7. Po zaksięgowaniu deklarowanej kwoty na koncie wylicytowana usługa lub produkt zostaną dostarczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy zwycięzcą, a organizatorem licytacji.

8. W zabawie NIE ma obowiązku lajkowania, udostepniania czy oznaczania osób, jednak każde takie działanie zachęca innych do wzięcia udziału, więc zawsze jest mile widziane 🙂